دو نکته

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﻧﻜﺘﺔ اول

در ﺑﻨﺪ "ب" ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ را ﺷﺮط ﻧﺪاﻧﺴﺘﻴﻢ و در ﺑﻨﺪ "ج" آن را ﺷﺮط ﻣﻲداﻧﻴﻢ. ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﻨـﺪ "ب" و ﺑﻨـﺪ‬‬ "ج" وﺟﻮد دارد؟ ﭼﺮا در آﻧﺠﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﺎري ﻧﺒﻮده و در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎري اﺳﺖ؟‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ: در آﻧﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻼق ﺑﻨﺪ »ب« رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ، وﻟﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻋﻠﻢ را ﺷﺮط ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺮدﻳﺪ وﺟـﻮد‬‬ دارد.‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ دوم:

در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪ "ب" و "ج" اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮي، ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﺼﺎص از ﻳﻚﺳﻮ و ﺑﻪ‬‬ ‫دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﺻﻞ 761 در ﻣﻮارد اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﺷﻮد.‬‬