دﻟﻴﻞ دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

اﺻﻮﻻً اﺻﻞ 63 ﻣﻨﺼﺮف از ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺟﻤﺎل، ﺗﻌﺎرض، ﺳﻜﻮت و اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد وﺿﻮح اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻌﻨـﻲ ﻧـﺪارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮت ﻳﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻞ 63 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬـﺎ را‬‬‬‬‬‬‬ ‫از ﻋﻤﻮم اﺻﻞ 761 ﺧﺎرج ﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬