دﻟﻴﻞ سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

از ﺑﻌﻀﻲ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﺻﻞ 761 را اﺻﻮﻻً ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي وﺿﻊ ﻛـﺮده اﻧـﺪ؛‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺣﺘﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون از اﺟـﺮاي‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ.