رأي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺻﻞ 761 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.‬‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي در ﺑﺎب ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت در ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧـﺎﻟﻲ از ﻗـﻮت‬‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از ﻛﻨﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻧﮕﺬرﻳﻢ.‬‬‬

‫اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ و ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرﺿﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼً آﻳـﺖا... ﮔﻠﭙﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ﺗـﺮك ﻓﻌـﻞ ﻣـﺎدر در‬‬‬ ‫ﺷﻴﺮﻧﺪادن ﺑﻪ ﻛﻮدك را ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ آﻳﺖا... ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ: ﻣﺮگ در اﺛﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻤﺪي ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﺣﺘﻲ دﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧـﺪارد و‬‬‬ ‫ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﺎل در ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ و وﻇﻴﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ.‬‬‬