فيلتر

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

فیلتر

فیلتر، نوعی سیستم نوع خاصی از سیستم است که پاسخ ضربه آن، به ازای محدوده ای از فرکانس ها، صفر است. به این قسمت ها باند قطع[۱] فیلتر گفته می شود. همچنین بخش هایی که پاسخ ضربه غیر صفر است، را قسمت یا باند عبور[۲] فیلتر می گویند. بسته به آنکه باند قطع (عبور) سیستم، در چه محدوده ای باشد، فیلترهای مختلفی به وجود آمده اند. 4 نمونه از آنها را در شکل 1-11 نشان داده شده است. مثلا فیلتر پایین گذر، فیلتری است که پاسخ ضربه آن، به ازای قسمت های پایین فرکانسی، غیر صفر و به ازای قسمت های بالا برابر صفر است.

با توجه به اینکه خروجی سیستم، حاصل‏ضرب ورودی در پاسخ ضربه است، نتیجه می گیریم که قسمت هایی از مؤلفه های ورودی که در فرکانس های قطع فیلتر قرار داشته باشند، حذف شده و در خروجی ظاهر نمی شوند.

الف) فیلتر پایین گذر[۳]
||
ب) فیلتر بالاگذر[۴]
پ) فیلتر میان گذر[۵]
||
ت) فیلتر میان نگذر[۶]

شکل 1-11. شکل 4 نوع فیلتر معروف
پاورقی

  1. Cut-off
  2. Pass-band
  3. Lowpass filter
  4. Highpass filter
  5. Bandpass filter
  6. Bandstop filter