قابل اسقاط و اعراض نبودن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:مشروعیت و جواز شرعی
مقاله قبلی:تفاوت تعیین ارزش

حقّ کسب یا پیشه یا تجارت در قرارداد اولیۀ اجاره و قراردادهای بعدی قابل اسقاط و اعراض نیست؛ چرا که این حق در طول رابطۀ استیجاری و به تدریج برای مستأجر به وجود می‌آید و سلب و اسقاط این حق در قرارداد اولیۀ اجاره، اسقاط ما لم یجب خواهد بود. دلیل دیگر، آمره بودن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است که با توجه به مادۀ 30 آن قانون هرگونه شرط و توافقی به منظور سلب, اسقاط و اعراض از حقّ کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر, در قرارداد اولیه و قراردادهای بعدی اجاره کأن لم یکن و فاقد اعتبار قانونی است.

اما سرقفلی در معنای خاص آن و در مفهوم قانون سال 76 ممکن است توسط مالک ملک برای خود حفظ شود و به مستأجر منتقل نشود. به هر حال در صورت انتقال آن به مستأجر، به عنوان یک حق از جانب دارندۀ آن, قابل اسقاط به نحو معوّض یا بلاعوض خواهد بود.