قتل خطئي محض(گفتار اول)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در ذﻛﺮ اﻧﻮاع ﻗﺘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺘﻞ، ﻣﺎدة 296 ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح دﻳﮕﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬‬

گفتار اول

رﻛﻦ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ, زﻳﺮا ﺗﺮك ﻓﻌﻞ اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻘﺼﻴﺮ‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ, اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺘﻞ ﺑﺪان ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬