قتل شبه عمد(گفتار اول)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻗﺘﻞ در آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮد دارد, اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در ﻗﺘﻞِ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻪ‬‬ ‫ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ او اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲدﻫﻨﺪ.‬‬