قتل شبه عمد(گفتار چهارم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:‬

‫ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ + ﺗﻘﺼﻴﺮ‬‬

‫ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور، ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭼﺎﻫﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﻛﻨﺪن ﭼﺎه را دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﺶ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.‬‬