قصاص خصيه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:قصاص گوش
مقاله قبلی:قصاص آلت مردی

قصاص خصيه

(وفی الخصيتين و فی إحديهما القصاص) (إن لم يخف) بقطع الواحدة (ذهاب منفعة الأخری) فإن خيف فالدية؛ در خصيه ها و در جنايت بر بيضتين نيز قصاص هست. اگر كسی دو خصيه شخصی را قطع كند، دو بيضه اش را قطع می كنند و اگر يک بيضه او را قطع كند، يک بيضه او را قطع می كنند، مشروط به اينكه با قطع يكی از بيضه ها منفعت ديگری از بين نرود. ولی اگر منفعت ديگری با قطع يكی از بين برود، قصاص جايز نيست. اگر بترسند كه با بريدن يك بيضه، بيضه ديگر نيز از كار بيفتد و اثر خود را از دست بدهد، در اين صورت فقط بايد به ديه اكتفا كنند.

ولا فرق فی جواز الاقتصاص فيهما بين كون الذكَر صحيحاً وعدمه لثبوت أصل المماثله؛ در جواز قصاص در بيضه بين اينكه ذكَر سالم باشد يا نباشد، فرقي نيست؛ چون بايد در قصاص مماثلت وجود داشته باشد و در قطع بيضه در برابر بيضه مماثلت وجود دارد.