قول اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:قول دوم
مقاله قبلی:كيفيت تازيانه زدن

قول اول

(ويجب) الثلاثه (علي الزاني الذكر الحر غير المحصن و إن لم يملك) أي يتزوج من غير أن يدخل؛ مجازات سه گانه جلد، جز و تغريب، حد مرد زانی آزادی است كه محصن نباشد . منظور از عبارت مالک بودن، مالک بودن فرج است ، بدون اينكه از آن استفاده كرده باشد. بنابراين، منظور از « لم يملك » ( مالك نبودن مرد ) اين است كه مرد ، مالک فرج نباشد و در وقت ارتكاب عملْ زنی را حتی به عقد خود نيز درنياورده باشد. حد زنای چنين شخصی تازيانه، تراشيدن سر و تبعيد است.

لإطلاق الحكم علي البكر وهو شامل للقسمين بل هو علي غير المتزوج أظهر؛ زيرا اين حكم بر شخص بكر اطلاق شده است و حكم بكر بر دو حالت اطلاق می شود: گاهی ممكن است شخص زنی را عقد كرده اما با او نزديكی نكرده باشد و گاهی نيز ممكن است به طور كلی عقد نكرده باشد.

ولإطلاق قول الصادق (عليه السلام ) في رواية عبدالله ابن طلحة «وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة عن مصره »؛ همچنين روايت امام صادق (عليه السلام) اطلاق دارد كه اگر جوانی كم سن زنا كند ، تازيانه می خورد و سرش تراشيده و يک سال از شهرش تبعيد می شود.

وهو عام فلا يتخصص وإلا لزم تأخير البيان؛ اين روايت عموميت دارد و هم شامل كسی است كه اصلاً زن نگرفته و هم شامل كسی است كه عقد كرده ولی دخول نكرده است. اين روايت به كسی كه اصلاً زن نگرفته است، تخصيص نمی خورد؛ زيرا در غير اين صورت ، تأخير بيان از وقت حاجت می باشد. زيرا اگر مخصوص كسی باشد كه اصلا ازدواج نكرده است، بايد در روايت ذكر شود، در حالی كه در روايت آمده است: « إذا زني الشاب الحدث السن » كه عبارت « الحدث السن » به جوان نو رسيده اطلاق می شود و جوان نو رسيده اعم از اين است كه زن نگرفته يا گرفته و نزديكی نكرده باشد؛ چون اگر نزديكی كرده باشد، محصن می شود كه حكم آن رجم است.