قول دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:نظر شهيد ثانی در مورد دو قول
مقاله قبلی:قول اول

قول دوم

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة (يختص التغريب بمن أملك) ولم يدخل؛ شيخ و جماعتی گفته اند كه اين مجازات سه گانه برای كسی است كه عقد كرده ، اما دخول نكرده باشد. اما اگر اصلاً عقد نكرده باشد ، فقط او را جلد می كنند. كسی كه عقد كرده است، جزء مردهای زن دار محسوب می شود، ولی چون دخول نكرده است، رجم نمی شود. اما اگر دخول كند، رجم می شود. دليل ايشان روايت زير است كه می فرمايد:

لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « الذي لم يحصن يجلد مئة جلد ولا ينفي والتي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة و ينفي »؛ كسی كه محصن نيست و اصلاً زن ندارد، فقط صد تازيانه می خورد و تبعيدی در آن نيست ، اما اگر مالک فرجی شده ولی دخول نكرده باشد، او را هم صد تازيانه می زنند و هم يک سال تبعيدش می كنند.

ورواية محمد بن قيس عنه (عليه السلام ) قال: « قضي أمير المؤمنين (عليه السلام ) في البكر والبكرة إذا زنياً جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها »؛ دليل ديگر روايت محمد بن قيس است كه در آن حضرت علی (عليه السلام ) درباره بكر و بكره چنين حكم كرد كه اگر زنا كنند، صد ضربه تازيانه می خورند و يک سال نيز تبعيد می شوند. « بكر » همان است كه عقد كرده است و « بكره » زنی را می گويند كه عقد كرده است و مالک فرج شده اند ولی نزديكی نكرده اند.

وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان علي نفي المرأة وهو خلاف الإجماع علي ما ادعاه الشيخ؛ اين دو روايت، درست و از نظر سند سالم اند ولی یک اشكالی دارند و آن اين است كه در اين روايت تبعيد زن نيز ذكر شده است ، در حالی كه تبعيد زن بنا بر اجماعی كه شيخ طوسي مطرح كرده است، جايز نيست.

شارح در ادامه می فرمايد كه سند اين روايات نيز صحيح نيست؛ زيرا:

كيف وفي طريق الأولي موسي بن بكير؛ در سند روايت اول موسی بن بكير است كه فطحی المذهب است.

وفي الثانية محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن الباقر (عليه السلام)؛ و در سند روايت دوم محمد بن قيس آمده است كه بين ثقه و غيرثقه مشترک است؛ زيرا ما دو نفر محمد بن قيس داريم كه هر دو از اصحاب امام باقر (عليه السلام) هستند ولی يكی از آنها ثقه و ديگری غيرثقه است و معلوم نيست كه اين محمد بن قيس، كه اين روايت را نقل كرده است، كدام يک از اين افراد است.