كيفيت استيفاء قصاص(مقدمه)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻗﺼﺎص ﻣﻮاد257 ﺗﺎ 268 ق.م.ا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬