مجازات لواط كننده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:چگونگی كشتن لواط كننده
مقاله قبلی:كافی نبودن يک بار اقرار در اثبات حد

مجازات لواط كننده

أما الأول: (فمن أقر بإيقاب ذكر أي إدخال شيء من الذكر في دبره ولو مقدار الحشفة. وظاهرهم هنا الاتفاق علي ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته في حالة كون المقر (مختاراً) غير مكره علي الإقرار (أربع مرات) ولو في مجلس واحد (أو شهد عليه أربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل كالزني (وكان) الفاعل المقر أو المشهود عليه (حراً بالغاً عاقلاً، قتل)؛ اگر كسی چهار بار اقرار كند كه ايقاب كرده است ؛ يعنی، مقداری از ذكرش را حداقل به اندازه ختنه گاه در دبر مرد ديگری داخل كرده است، هرچند هر چهار مرتبه اقرار او در يک مجلس و در حال اقرار مختار باشد و وادار و اكراه بر اقرار نشده باشد، يا اينكه چهار مرد عادل عليه او شهادت بدهند و مثل زنا بگويند كه ما با چشم خود ديديم كه او دارد لواط می كند، لواط ثابت می شود و اگر فاعلی كه اقرار كرده يا بينه عليه او شهادت داده است آزاد، بالغ و عاقل باشد، مجازاتش قتل است.

اينكه گفته شد به اندازه ختنه گاه، به خاطر ظاهر سخنان فقها است كه معتقدند لواط وقتی صدق می كند كه به مقدار حشفه داخل شده باشد و بر اين امر اتفاق و اجماع كرده اند. با اين همه يادآوری كرده اند كه اگر فردی حتی قسمتی از حشفه اش را، هرچند به اندازه ختنه گاه نباشد ، در دبر مرد ديگری وارد كند؛ مادر، خواهر و دختر آن مرد بر او حرام می شوند.

واعتبار بلوغه وعقله واضح إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون؛ شرط بودن بلوغ و عقل در اعتبار اقرار واضح است ؛ زيرا اعتباری به اقرار كودک يا ديوانه نيست.

وكذا لا يقتلان لو شهد عليهما به لعدم التكليف؛ همچنين اگر عليه كودک و ديوانه ای به لواط شهادت بدهند ، آن دو كشته نمی شوند ؛ برای اينكه كودک و ديوانه مكلف نيستند.

ويقتل الفاعل (محصناً) كان (أولا)؛ كسی كه لواط می كند، چه محصن باشد و چه نباشد، كشته می شود.