محاسبه تبديل Z در MATLAB

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

محاسبه تبديل z در MATLAB

در محاسبه تبديل z و معکوس آن، با متغير z سروکار داريم. MATLAB برای کار با متغيرها جعبه ابزار رياضيات سمبليک[۱] را ارائه کرده است. در اين قسمت با ارائه دو مثال، نحوه محاسبه تبديل Z و معکوس تبديل Z را با کمک اين ابزار فرا می گيريم.

مثال 1-26. مطلوبست محاسبه در مثال 1-25 با استفاده از دستورات MATLAB

برنامه ساده زير اين کار را انجام می دهد.


syms z
 X=z/(3*z^2-4*z+1)
 iztrans(X)
1/2 - (1/3)^n/2


  • دستور اول يک متغير به نام z تعريف می کند.
  • با دستور دوم را می سازيم.
  • دستور سوم معکوس تبديل Z را محاسبه می کند. همان گونه که ملاحظه می شود نتيجه محاسبه با آنچه به صورت رياضی محاسبه کرده ايم تطابق دارد.

مثال 1-27. مطلوبست محاسبه تبديل z در مثال 1-24 با نوشتن يک برنامه MATLAB


syms n
x=(1/3)^n
ztrans(x)
z/(z - 1/3)


پاورقی

  1. Symbolic too