مشروعیت و جواز شرعی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:اسباب سقوط و زوال
مقاله قبلی:قابل اسقاط و اعراض نبودن


تفاوت دیگر این دو حق در مشروعیت و جواز شرعی آنهاست. بر اساس دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق فقیهان معاصر، به صرف رابطۀ استیجاری و سابقۀ مستأجر در محل، هیچ‌گونه حقّی برای مستأجر اماکن تجاری به وجود نمی‌آید و او ملزم به تخلیۀ ملک در پایان مدت اجاره است. اما مالک می‌تواند با دریافت عوض و مبلغی به عنوان سرقفلی یا بر اساس شروط ضمن عقد اجاره، حقّ سرقفلی ملک را به مستأجر واگذار نماید. تبصرۀ 2 مادۀ 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76، مشعر بر دیدگاه فقهی است که تنها در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، مستأجر از حقّ سرقفلی برخوردار خواهد بود. طرق صحیح شرعی از دیدگاه فقها، که در مواد 7 و 8 همان قانون به بعضی از آنها اشاره شده است، يا واگذاری حقّ سرقفلی به مستأجر در مقابل دریافت عوض مالی توسط مالک به صورت عقد بیع یا صلح یا شرط نتیجه در ضمن عقد اجاره است، یا جعل شروطی در ضمن عقد اجاره به نفع مستأجر و علیه موجر است که مقتضای آن شرط، ایجاد چنین حقّی یا لوازم آن به نفع مستأجر باشد.