معاونت در قتل عمد(گفتار سوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ، ﻛﻪ در ﺷﺮع داراي ﺣﻜﻢ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ، ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﺪهﺑﺎﻧﻲ در ﻗﺘﻞ، ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﺔ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺮاد از ﻧﺎﻇﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم دﻳﺪهﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت‬‬ ‫ﺟﺎن ﻣﻘﺘﻮل اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ (ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲداده و ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﻜﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت و ﺧﻮدداري از آن، از‬‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﺠﺎت ﻧﺪادن ﺷﺨﺺ ﺑﻲﮔﻨﺎه ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﺎدة واﺣﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧـﻮدداري از‬‬ ‫ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1354 آﻣﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﻮري ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪن از دﻳﮕـﺮان ﻳـﺎ‬‬ ‫اﻋﻼم ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖدار از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ اﻗـﺪام ﺧﻄـﺮي‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﻳﺎ دﻻﻟﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤﻚ، از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳـﺪ،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪاي ﺗﺎ ﻳﻚﺳﺎل و ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ریال ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ....