منابع حقوق جزای اختصاصی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮرد و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ:‬‬‬‬‬‬‬

‫1- "ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﺿﻲ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي"، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺒﻴﺐزاده، ﻣﺠﻠـﺔ ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻧـﺴﺎﻧﻲ‬‬‬‬‬‬‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎرة اول، ﭘﺎﺋﻴﺰ 0831.‬‬‬‬‬‬‬

‫2- روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي، ﺟﻼلاﻟﺪﻳﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ.‬‬‬‬‬‬‬

‫3- "اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان"، ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺒﻴﺐزاده، ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، ﺳـﺎل ﺳـﻮم،‬‬‬‬‬‬‬