مکاتب تعارض قوانین در دوره جدید

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مکتب آلمانی
مقاله قبلی:مکتب هلندی


این دوره که از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده و تا کنون ادامه دارد، با دوره قدیم تفاوت اساسی دارد، و آن این است که به خلاف دوره قدیم که تعارض عمدتاً بین قوانین و عر فهای مختلف محلی در یک کشور بروز می کرد، تعارض قوانین جنبه بین المللی پیدا کرد، زیرا در این قرن وضعیت کشورها به کلی تغییر یافت. به این نحو که در اکثر کشورهای اروپایی در نتیجه وحدت حاکمیت سیاسی و وحدت قوانین و آغاز نهضت قانون نویسی، عرف و عادات گوناگون محلی جای خود را به قوانین متحدالشکل داد.

مکتب هایی که در این دوره پدید آمده اند عبارتند از:

مکاتب دوره جدید.JPG