نظریه ی برگزیده در رابطه با سند تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:تعریف مجمع عمومی
مقاله قبلی:آشنایی با ماهیت حقوقی سفته و چک


با توجه به آنچه گفته شد، باید گفت که سند تجاری ماهیتی دوگانه دارد:

از یک طرف یک سند تشریفاتی است که اگر با رعایت تشریفات و مقررات قانون تنظیم شود، (خود سند) حقوق و تعهداتی را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر با ایجاد یک وضعیت قانونی، تعهد مسئولیت هایی را برای امضا‌کنندگان و حقوقی را برای دارنده فراهم می‌کند.

و از طرف دیگر یک سند تجاری دارای وصف قراردادیاست که با صدور سند و تنطیم آن توسط صادرکننده و قبض آن توسط دارنده منعقد می‌شود و طرفین به موجب آن خود را به آن وضعیت قانونی و آثار قانونی ناشی از سند تجاری ملحق می‌کنند.

به هر حال، اگرچه تعهد براتی (تعهد ناشی از سند تجاری) وسیله ی پرداخت تعهد منشا است و تا زمانی که سند تجاری گردش نکرده است بین این دو ارتباط مستقیم وجود دارد، اما به محض اینکه سند تجاری به گردش درآمد، به حکم قانون تعهد براتی (تعهد به پرداخت وجه سند به هر کس که دارنده باشد) از منشا خود جدا می‌شود و وصف استقلالی پیدا می‌کند. از این رو ایرادات مربوط به روابط دارندگان قبلی، در حقوق دارنده ی فعلی تأثیر نمی‌گذارد.

خلاصه اینکه تعهد ناشی از سند تجاری مبنای قانونی دارد و امضاکننده ی سند با امضای خود آن را می‌پذیرد.