نکات مربوط به اقسام قتل

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

نکات:

ﻧﻜﺘﺔ ﻧﺨﺴﺖ:

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ، ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ (و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ) اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك ﻳﺎ دﻳﻮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﺣﻜﻢ ﺧﻄﺎي ﻣﺤـﺾ اﺳـﺖ. ﭼﻨـﻴﻦ‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻗﺘﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن از وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ دوم:

ﻧﻮع ﻗﺘﻞِ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﻮﻳﺖ، ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ، ﻟﺬا از ذﻛﺮ ﻧﻮع آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.‬‬‬‬‬‬‬