چگونگی كشتن لواط كننده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:مجازات لواط دهنده
مقاله قبلی:مجازات لواط كننده

چگونگی كشتن لواط كننده

وقتله (اما بالسيف ) (أو الإحراق) بالنار (أو الرجم) بالحجارة و إن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم (أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهقٍ) كجدار رفيع يقتل مثله؛ كشتن لواط كننده به يكی از پنج صورت زير انجام می شود:

1- گردن زدن با شمشير؛

2- سوزاندن در آتش؛

3- سنگسار كردن با سنگ، اگر چه شرايط زانی مستحقّ رجم را نداشته باشد؛

4- خراب كردن ديوار بر روی او؛

5- پايين انداختن از ارتفاع بلندی كه موجب مرگ شود.

(ويجوز الجمع بين اثنين منها) أي: من هذه الخمسة بحيث يكون (أحدهما الحريق) والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف، أو الرجم، أو الرمي به، أو عليه، ثم يحرق زيادة في الردع؛ جايز است بين دو امر از اين امور پنج گانه ای كه موجب قتل می شوند، جمع شود؛ برای مثال ابتدا گردن او را با شمشير بزنند و سپس او را در آتش بيندازند ، يا او را رجم كنند و سپس در آتش بيندازند، يا نخست او را از محل بلندی پايين بيندازند و بعد او را بسوزانند، يا ديواری را بر سر او خراب كنند و بعد او را بسوزانند. اين كار به خاطر اين است كه عبرتی برای مردم باشد و از اين كار بيشتر مرتدع شوند و چنين كاری را انجام ندهند.