ﮔﻔﺘﺎر دوم: روﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻲ

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻞ ﻣﺬﻛﻮر، روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻲ (در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﺧﻮد) در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ 761 اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آراي ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن: ارﺗﺪاد، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺪي، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ و.. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ ﺳـﺎل 70، اﺷـﺘﺒﺎه در ﻗﺘـﻞ، ﻣﻤﺴﻚ و ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﻮارد ﻓﺮاوان دﻳﮕﺮي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻣﻲﮔﺬرد.