ﮔﻔﺘﺎر چهارم: نتیجه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫از آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﺻﻞ 761 دو اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:‬‬‬‬‬‬

ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ : وي ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ، اﺻﻮل 761،961،63 را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻞ 761 ﺑﺎ 63 و 961 ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﺧـﻮرده و ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.‬‬‬‬

ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ : وي ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ، اﺻﻮل 761،961،63 را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻞ 761 ﺑﺎ 63 و 961 ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﺧـﻮرده و ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.‬‬‬‬